You are not logged in

Search Results for Kapoutzidis

#

THE HEIRESS (with English subtitles) / Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

Actors : Smaragda Karidi, Gerasimos Skiadaressis, Petros Lagoutis, Titika Stasinopoulou, Kostas Koronaios
(PG),  94 min,  47 views

Vera Skariba, wife of Stelios Skaribas, chairman of the football team "Black Panthers", lives a quie   More...

  • Logo Title
  • Logo Title
  • Logo Title